Wczytuję dane...

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:
· Utworzyć konto w sklepie internetowym
· Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
· Zapisać się na Newsletter
Regulamin sklepu dostępny jest tutaj /_cms/view/-7/regulamin.html
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca,
Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu
Internetowego.
1. UTWORZENIE KONTA
1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie
Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego kliknąć pole „zarejestruj się” i w Formularzu
Rejestracji podać następujące dane:
1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej; hasło; imię i nazwisko (nazwa
firmy); adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj; województwo); numer telefonu
kontaktowego.
1.2. Następnie należy zaakceptować regulamin Usługodawcy. Akceptację regulaminu należy potwierdzić poprzez
odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
1.3. Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj mnie” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi
Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym
2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie
internetowej Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z
wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego
Produktu, jego cena oraz informacja o koszcie dostawy. Na tym etapie Klient w zależności od wybranego Produktu
ma możliwość wyboru rodzaju danego Produktu. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien
kliknąć pole „Kup teraz!”.
2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu
złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje
przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:
2.3.1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.
2.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów)
oraz dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Dodaj kolejny Produkt do koszyka”.
2.3.3. Klient wybiera sposób dostawy oraz jest informowany o jego koszcie.
2.3.4. Klient wybiera sposób płatności oraz jest informowany o jego koszcie
2.3.5. Klient ma możliwość wpisania kody rabatowego oraz ewentualnych uwag do Zamówienia.
2.4. Następnie należy kliknąć pole „Do kasy” i Klient niezalogowany na Konto zostaje przekierowany na stronę Sklepu
Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie
posiadają.
2.4.1. Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej i hasło do Konta oraz klika pole
„Zaloguj się”.
2.4.2. Klient, który nie posiada Konta, a chce je utworzyć, klika pole „Chcę się zarejestrować”, a następnie
postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta..
2.4.3. Klient, który nie posiada Konta i nie chce go utworzyć, klika pole „Kupuję bez rejestracji”. Następnie
podaje następujące dane: adres poczty elektronicznej; imię i nazwisko (nazwa firmy); numer telefonu
kontaktowego; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj; województwo) (wymagane
dane oznaczona się znakiem „*”). Następnie Klient potwierdza akceptację Regulaminu i klika pole
„Dalej”.
2.5. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się podsumowanie
składanego Zamówienia, tj.
2.5.1. Określenie przedmiotu Zamówienia.
2.5.2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych
kosztów o ile takie występują.
2.5.3. Wybrany sposób dostawy oraz płatności.
2.5.4. Adres dostawy.
2.5.5. Ewentualne uwagi do Zamówienia.
2.6. Następnie należy kliknąć przycisk „Potwierdź”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu
Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje
złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
2.6.1. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.
3. NEWSLETTER
3.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej
na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty
elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany, a następnie potwierdzić akceptację Regulaminu i kliknąć
pole „Wyslij” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.
3.2. Zapisanie się na Newsletter możliwe jest także poprzez odhaczenie stosownego check-boxa w trakcie zakładania
Konta – w momencie założenia Konta zostaje także zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej
Newsletter.
4. INFORMACJE DODATKOWE
4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych
danych:
4.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź” w pkt. 2.6. Klient ma
możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Zmień” i zmianie
danej pozycji składanego Zamówienia.
4.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do
Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@aurum-optics.pl.
4.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie
korzystając z opcji w ramach Konta.
4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę)
drugiej stronie treści zawieranej umowy:
4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej
następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
4.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
4.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym
Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.