Wczytuję dane...

REGULAMIN

PROMOCJI

 „Voucher 100 zł”

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady promocji – „Voucher 100 zł” prowadzonej przez AURUM OPTICS.

§1

1. AURUM OPTICS - oznacza Aurum-Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Adama Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861866, NIP 5252808945, e-mail: sklep@aurum-optics.pl, będącą jednocześnie właścicielem salonów AURUM OPTICS oraz domeny https://aurum-optics.pl/, zwanej „AURUM OPTICS”,

2. Klient - oznacza podmiot, który zgodnie z Regulaminem zamierza skorzystać z Promocji – „Voucher 100 zł”.

3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

4. Promocja – „Voucher 100 zł” prowadzona jest przez AURUM OPTICS na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa.

§2

Czas trwania promocji – „Voucher 100 zł”

1. Promocja – „Voucher 100 zł” jest ważny na 12 miesięcy od daty otrzymania vouchera.

  §3

  Szczegóły promocji – „Voucher 100 zł”

  1. Promocja „Voucher 100 zł” może stanowić wartość dodaną do usług, towarów lub produktów oferowanych przez AURUM OPTICS.

  2. Promocja „Voucher 100 zł nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez AURUM OPTICS.

  3. Promocja jest przeznaczona dla klientów sklepu internetowego AURUM OPTICS.

  4. Oferta promocyjna – „Voucher 100 zł” polega na przyznaniu przez AURUM OPTICS vouchera, który można wykorzystać na kompletnie okulary (oprawki i szkła) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych). Voucher można wykorzystać w sklepach stacjonarnych Aurum-Optics .

  5. Wartość vouchera to: 100 zł. Posiadacz tej karty, może wykorzystać wskazaną kwotę do zakupu kompletnych okularów, czyli dowolnych opraw ze szkłami korekcyjnymi:

  • Hoya – soczewki korekcyjne z powłokami HVL, HVL BC, EnRoute
  • Seiko – soczewki korekcyjne z powłokami SRC, SRB, RCC
  • ROX – oryginalne soczewki korekcyjne Ray-Ban
  • Wszystkie soczewki progresywne, barwione i z polaryzacją.

   § 4

  AKCEPTACJA REGULAMINU

  1. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia następującej treści: „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń.”.

  §5

  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

  1. Administratorem danych osobowych jest Aurum-Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Adama Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861866, NIP 5252808945.

  2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zgodnym z Regulaminem w celu udziału w Promocji – „Voucher 100 zł” oraz realizacji zamówienia.

  3. Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Aurum-Optics należą w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe - takie jak adres zamieszkania/adres dostawy; dane o zamówieniach - takie jak deklarowana wada wzroku, dane o Twoim stanie zdrowia oraz wyniki przeprowadzonego badania. AURUM-OPTICS może zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe m.in. podczas rezerwacji wizyt, dokonywania oceny stanu zdrowia, wykonywania badania; świadczenia usług medycznych; składania zamówień przy użyciu strony internetowej, rezerwacji wizyt w salonach sprzedaży, zapisywaniu się do newslettera, składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez AURUM-OPTICS.

  4. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO.

  5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://aurum-optics.pl/

  § 6

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Internetowej AURUM OPTICS.

  2. AURUM OPTICS zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się, w szczególności zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.

  3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

  4. AURUM OPTICS informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  5. AURUM OPTICS informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

  6. Wszystkie zgłoszenia przyjęte przez AURUM OPTICS do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie AURUM OPTICS. AURUM OPTICS poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie AURUM OPTICS co skutkuje rozwiązaniem umowy.