Wczytuję dane...

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez AURUM-OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego aurum-optics.pl prowadzenia sprzedaży produktów optycznych i pokrewnych, prowadzenia konta Klienta, a także określa zasady i warunki świadczenia przez AURUM-OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, dostarczanie treści cyfrowych.

§ 1

Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa, a także podmiot który korzysta ze Sklepu Internetowego AURUM OPTICS w celu skorzystania z usług oferowanych przez AURUM OPTIC za pośrednictwem www.aurum-optics.pl

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta. Konto Klienta ma możliwość m.in. zarządzania swoimi zamówieniami, danymi osobowymi, a także zapewnia możliwość usunięcia Konta przez Klienta.

8. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, dostępny pod adresem: https://aurum-optics.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin .

12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

13. Sklep Internetowy AURUM OPTICS – platforma prowadzona przez AURUM OPTICS, umożliwiająca składanie zamówień, rezerwacji, umawianie wizyt przez Klienta, zawieranie umów sprzedaży oraz świadczenie usług przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem internetowym www.aurum-optics.pl.

14. Sklep Stacjonarny (Salon) - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu AURUM OPTICS.

15. Sprzedawca - oznacza AURUM-OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie (01-517), ul. Adama Mickiewicza 12/2, NIP: 5252808945, REGON: 384987030, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861866; e-mail: sklep@aurum-optics.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego, reprezentowana przez komplementariusza: AURUM-OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (01-517), ul. Adama Mickiewicza 12/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432855 o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, posiadająca numer NIP: 5252537133, numer Regon: 5252537133.

16. Strona Internetowa Sklepu AURUM OPTICS - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenieaurum-optics.pl.

17. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

18. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

19. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

20. Ustawa – ustawa z dnia30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287
z późn. zm.)

21. Usługa - oznacza usługę przedstawianą przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu zgodnego z opisem na stronie.

§ 2

Postanowienia ogólne i korzystanie z usług AURUM OPTICS

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego AURUM OPTICS, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu AURUM OPTICS, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu AURUM OPTICS (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu AURUM OPTICS w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego AURUM OPTICS było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu AURUM OPTICS to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu AURUM OPTICS jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu AURUM OPTICS.

4. AURUM OPTICS nie pobiera opłat za założenie konta oraz za rejestracje. AURUM OPTICS nie pobiera opłat za przeglądanie oferty Sklepu Internetowego AURUM OPTICS dostępnego pod adresem www.aurum-optics.pl, rezerwacje wizyt w salonach stacjonarnych. AURUM OPTICS pobiera płatności za towaru zakupione przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego AURUM OPTICS.

5. Działanie Sklepu internetowego AURUM OPTICS odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych, na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

6. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym AURUM OPTICS za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu AURUM OPTICS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu AURUM OPTICS, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

7. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@aurum-optics.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: (+48) 888 05 06 07 w godz. 8.00 - 17.00. w dni robocze oraz pisemnie na adres: ul. Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa lub za pośrednictwem komunikatora internetowego na stronie www.aurum-optics.pl lub na profilu Aurum Optics na platformie Facebook.

8. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym AURUM OPTICS przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu AURUM OPTICS, usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

10. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

11. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego AURUM OPTICS w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

12. Jeżeli usługa cyfrowa świadczona przez AURUM OPTICS pozostaje niezgodna z umową i Regulaminem, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe, albo wymaga nadmiernych kosztów po stronie AURUM OPTICS

b) AURUM OPTCIS nie doprowadziło usługi cyfrowej do zgodności z umową;

c) brak zgodności usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że AURUM OPTICS próbowało doprowadzić ją do zgodności z umową;

d) brak zgodności usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy (Regulaminu);

e) z oświadczenia AURUM OPTICS lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ono usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

§3

Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym AURUM OPTICS.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu AURUM OPTICS i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4

Zamówienia

1. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.

2. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

3. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu AURUM OPTICS, zdjęcia, ceny, a także opisy i prezentacje produktów nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym AURUM OPTICS za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu AURUM OPTICS lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym AURUM OPTICS za pośrednictwem telefonu i komunikatora internetowego w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu AURUM OPTICS.

6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu AURUM OPTICS, kompletuje zamówienie wybierając Towar lub Usługę, którym/ którą jest zainteresowany. Dodanie Towaru lub Usługi do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem lub Usługą prezentowanym/ prezentowaną na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar lub Usługę i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.

7. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi, Klient może wyrazić zgodę, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

8. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu AURUM OPTICS. Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy nazwę Towaru/ Usługi spośród Towarów/ Usług znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, ilość Towaru/ Usług jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów/ Usług oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy.

9. Sprzedawca potwierdza Klientowi treść zaproponowanej Umowy, utrwaloną – według wyboru Klienta - na papierze, bądź w formie wiadomości elektronicznej – przy czym potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy.

10. Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy, złożone przez niego po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa powyżej , jest utrwalone na papierze lub innym Trwałym nośniku.

11. Po zawarciu Umowy za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru/ Usługi będącego/ będącej przedmiotem Umowy, jego/ jej cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową.

12. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu AURUM OPTICS. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru/ Usług, jego/ jej ilość, spośród Towarów/ Usług prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu AURUM OPTICS, kolor Towaru oraz swoje dane teleadresowe.

13. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w , Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów/ Usług oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

14. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy.

15. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa ust. 14 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.

16. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5

Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu AURUM OPTICS stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów w tym kosztu soczewek, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Sklepie Stacjonarnym, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

c) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności elektronicznej dostępnej na stronie www.aurum-optics.pl (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu płatności przez Klienta);

d) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – płatność w Sklepie Stacjonarnym (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Sklepie Stacjonarnym); Lista sklepów stacjonarnych podana jest na stronie www.aurum-optics.pl.

e) system płatności ratalnych "eRaty Santander Consumer Bank", obsługiwany przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu płatności za zamówiony towar.

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 5 dni roboczych.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 6

Dostawa

1. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu AURUM OPTICS informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. Podany czas dostawy podany na stronie internetowej jest podany w przybliżeniu i dotyczy dostawy pierwszego etapu zamówienia tj. oprawek okularowych do przymierzenia. Ostateczny czas realizacji pełnego zamówienia zostanie podany w warunkach umowy.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu oraz w warunkach umowy liczony jest w dniach roboczych .

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Siedzibie Sprzedawcy lub Sklepie Stacjonarnym AURUM OPTICS w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary lub świadczone Usługi.

10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego AURUM OPTICS przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7

Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).

2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.

3. AURUM OPTICS może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

5. AURUM OPTICS dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

6. Klient udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) AURUM OPTICS odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy;

b) AURUM OPTICS nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy;

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że AURUM OPTICS próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

8. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

9. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

11. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

12. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Klient może zgłosić Sprzedawcy również reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@aurum-optics.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 8

Gwarancja i Reklamacje

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji procedura reklamacji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem www.aurum-optics.pl/zwroty-i-reklamacje .

§ 9

Odstąpienie od Umowy

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów.

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Klient zobowiązany jest poinformować o tym AURUM OPTICS w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.aurum-optics.pl/zwroty-i-reklamacjeale skorzystanie z formularza nie jest to obowiązkowe.

3. Zgodnie z art. 38 Ustawy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta np. okulary korekcyjne zrobione na indywidualne zamówienie (oprawki+szkła), okulary przeciwsłoneczne korekcyjne zrobione na indywidualne zamówienie (oprawki+szkła) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb bądź w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi odpłatnej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a) dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;

b) dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy.

7. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: AURUM-OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Adama Mickiewicza 12/2 (01-517), Warszawa, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: sklep@aurum-optics.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: www.aurum-optics.pl/zwroty-i-reklamacje . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

10. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

11. AURUM OPTICS ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy produktu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez AURUM OPTIC). Jeżeli AURUM OPTICS nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Zasady i procedura zwrotu dostępna jest na stronie Sprzedawcy pod adresem www.aurum-optics.pl/zwroty-i-reklamacje .Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów i przesyłek odesłanych za pobraniem.

13. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

15. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

16. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

17. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10

Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Newsletter;

b) Prowadzenie Konta Klienta;

c) Zapytaj o Produkt.

2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

8. Usługa Zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu lub za pomocą komunikatora internetowego wiadomości do Sprzedawcy.

9. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o produkt, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 11

Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 12

Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu www.aurum-optics.pl.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów .

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

6. Wszelkie zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Klienta na podstawie poprzednio obowiązującego Regulaminu.

7. Jeżeli zmiana Regulaminu wpływa istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do usługi cyfrowej lub korzystania z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta o dokonanej zmianie na trwałym nośniku o zakresie i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia; w takim przypadku Klient może rozwiązać każdą umowę o świadczenie usług cyfrowych przez AURUM OPTICS na podstawie niniejszego Regulaminu, której dotyczy zmiana bez okresu wypowiedzenia w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia tej zmiany lub 30 dni od dnia poinformowania o niej Klienta w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

8. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

9. Regulamin obowiązujący od dnia 27.02.2023