Wczytuję dane...

Regulamin – „Oprawki od 1 zł”

§ 1

1. AURUM OPTICS -oznacza Aurum-Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Adama Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861866, NIP 5252808945, e-mail: sklep@aurum-optics.pl, będącą jednocześnie właścicielem salonów AURUM OPTICS oraz domeny https://aurum-optics.pl/, zwanej „AURUM OPTICS”,

2. Klient -oznacza podmiot, który zgodnie z Regulaminem zamierza skorzystać z Promocji – „Oprawki od 1 zł”.

3. Regulamin -oznacza niniejszy regulamin.

4. Promocja„Oprawki od 1 zł” prowadzona jest przez AURUM OPTICS na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa.

§2

Czas trwania promocji –„Oprawki od 1 zł”

1. Promocja – „Oprawki od 1 zł” trwa w okresie od dnia 19.12.2023 do odwołania lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.

§3

Szczegóły promocji –„Oprawki od 1 zł”

 1. W ramach funkcjonowania promocji Aurum Optics oferuje oprawki w cenie od 1 zł przy zakupie szkieł w cenie 400 zł.
 2. Promocja obejmuje wyszczególnione oprawki okularowe. Lista oprawek ujęta w poszczególnych zestawach promocyjnych dostępna jest na stronie www oraz w salonach stacjonarnych.
 3. Cena oprawek od 1 zł ze szkłami obejmuje soczewki okularowe z antyrefleksem marki Hoya w przedziale +/-2 dioptrie w najmocniejszym przekroju głównym i indeksie 1,5.
 4. Klient ma możliwość zakupu soczewek o innych parametrach mocy soczewek. Cena zestawu o mocach powyżej +/- 2 dioptrie w najmocniejszym przekroju głównym jest ustalana indywidualnie w salonach sprzedaży lub za pośrednictwem usługi Optyk Online.
 5. Klient ma możliwość zakupu soczewek o innych parametrach powłok oraz innym indeksie soczewek. Cena zestawu o innych parametrach powłok oraz innym indeksie jest ustalana indywidualnie w salonach sprzedaży lub za pośrednictwem usługi Optyk Online.
 6. Promocja obowiązuje w salonach Aurum Optics oraz w sprzedaży za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub Optyka Online.
 7. Realizacja zakupu za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub Optyka Online podlega zasadom określonym w regulaminie „Optyk Online”.
 8. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta i złożenie zamówienie możliwe jest telefonicznie, za pośrednictwem strony internetowej www.aurum-optics.pl lub na profilu Facebook Aurum Optics.
 9. Procedura zakupu opisana jest na stronie www.aurum-optics.pl.
 10. Realizacja zamówienia jest wykonywana w miejscu jego złożenia, chyba że klient potwierdzi inne ustalenia z przedstawicielem Aurum Optics. W przypadku złożenia zamówienia w salonie stacjonarnym badanie i odbiór zamówienia następuje pod tym samym adresem. W przypadku zamówienia złożonego przez stronę internetową lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta odbiór zamówienia następuje w miejscu wybranym przez Klienta.
 11. Oprawki objęte promocją są oznaczone i wyszczególnione w salonach stacjonarnych i na stronie internetowej www.aurum-optics.pl .
 12. Promocja „Oprawki od 1 zł” nie łączy się z innymi promocjami.
 13. Nie ma możliwości zakupu samych oprawek w cenie promocyjnej od 1 zł bez zakupu szkieł.
 14. Promocja dotyczy oprawek zakupionych ze szkłami korekcyjnymi Hoya Classic. Klient nie może skorzystać z promocji, kupując same oprawki.

AKCEPTACJA REGULAMINU

1. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia następującej treści: „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń.”.

§ 5

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Aurum-Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Adama Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861866, NIP 5252808945.

2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zgodnym z Regulaminem w celu udziału w Promocji – „Oprawki od 1 zł” oraz realizacji zamówienia.

3. Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Aurum-Optics należą w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe - takie jak adres zamieszkania/adres dostawy; dane o zamówieniach - takie jak deklarowana wada wzroku, dane o Twoim stanie zdrowia oraz wyniki przeprowadzonego badania. AURUM-OPTICS może zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe m.in. podczas rezerwacji wizyt, dokonywania oceny stanu zdrowia, wykonywania badania; świadczenia usług medycznych; składania zamówień przy użyciu strony internetowej, rezerwacji wizyt w salonach sprzedaży, zapisywaniu się do newslettera, składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez AURUM-OPTICS.

4. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO.

5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://aurum-optics.pl/

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Internetowej AURUM OPTICS. https://aurum-optics.pl/

2. AURUM OPTICS zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się, w szczególności zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.

3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. AURUM OPTICS informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5. AURUM OPTICS informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

6. Wszystkie zgłoszenia przyjęte przez AURUM OPTICS do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie AURUM OPTICS. AURUM OPTICS poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie AURUM OPTICS co skutkuje rozwiązaniem umowy.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.12.2023 r.