Wczytuję dane...

REGULAMIN

WYKONANIA BADANIA WZROKU W AURUM OPTICS

§ 1

Definicje

1. AURUM OPTICS- Aurum-Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Adama Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861866, NIP 5252808945, e-mail: sklep@aurum-optics.pl, będącą jednocześnie właścicielem salonów AURUM OPTICS oraz domeny https://aurum-optics.pl/.

2. Badanie wzroku – usługa optometrycznego badania wzroku oferowana przez AURUM OPTICS za pośrednictwem wykwalifikowanych pracowników AURUM OPTICS w czasie wizyty w wybranym Salonie AURUM OPTICS. Lista salonów dostępna jest na https://aurum-optics.pl/.

3. Klient - oznacza podmiot, który zgodnie z Regulaminem zamierza skorzystać z Badania wzroku.

4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

§2

Zagadnienia ogólne

1. Badanie wzroku dostępne jest dla Klientów AURUM OPTICS.

2. Badanie wzroku jest dostępne dla osób powyżej 18. roku życia.

3. Lista badań wzroku oraz koszt każdego badania określony jest w cenniku Badania Wzroku dostępnym w każdym salonie AURUM OPTICS i na stronie internetowej www.aurum-optics.pl

4. AURUM OPTICS dopuszcza możliwość prowadzenia dodatkowych akcji promocyjnych i wydarzeń marketingowych związanych z Badaniem wzroku oraz obniżeniem lub zwolnieniem z opłaty za Badanie wzroku. Zasady i warunku korzystania z akcji promocyjnych dostępne będą na stronie internetowej www.aurum-optics.pl . AURUM OPTICS zastrzega sobie prawo do niewydawania recepty z wynikami dla badań wzroku objętych promocją.

5. Obowiązująca cena badania wzroku jest naliczana zgodnie z cennikiem obowiązującym na datę rezerwacji badania.

6. W uzasadnionych przypadkach, badanie wzroku może zakończyć się wskazaniem konieczności przeprowadzenia dalszych badań przez innego specjalistę, bez określenia korekcji wad wzroku.

7. AURUM OPTICS zaleca przy badaniu wzroku, by Klient dysponował ostatnio używanymi okularami lub dokumentem recepty z poprzedniego badania.

§3

Rezerwacja terminu Badania wzroku

1. Rezerwacja terminu Badania wzroku możliwa jest na dostępny termin.

2. Rezerwacja terminu Badania wzroku odbywa się za pośrednictwem kontaktu:

a) w salonach AURUM OPTICS.

b) telefonicznego pod numerem 888 05 06 07

c) mailowego sklep@aurum-optics.pl

d) za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://aurum-optics.pl/zarezerwuj-wizyte

e) za pośrednictwem komunikatora Messenger na profilu AURUM OPTICS.

3. Celem prawidłowej rezerwacji terminu Badania wzroku Klient powinien podać:

a) imię i nazwisko osoby, która poddana ma być badaniu

b) numer telefonu lub adres mailowy

4. Klient może zarezerwować termin jednego Badania wzroku

5. Klient może dokonać zmiany lub odwołać termin Badania wzroku.

6. AURUM OPTICS może dokonać zmiany lub odwołać termin Badania wzroku w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi, w tym braku dostępności lub nieobecności pracownika AURUM OPTICS przeprowadzającego badanie wzroku, awarii urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia Badania wzroku lub działaniem siły wyższej. AURUM OPTICS zastrzega sobie możliwość odwołania Badania Wzroku jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że klient złamał zapis ujęty w §4 pkt.4 niniejszego regulaminu.

§4

Zasady przygotowania się do Badania wzroku

1. Klient powinien stawić się na Badanie wzroku na 10 minut przed ustalonym terminem Badania wzroku.

2. Zalecane jest, aby Klient przystępujący do Badania wzroku był wypoczęty.

3. Zalecane jest by Klient zdjął soczewki kontaktowe co najmniej 45 minut przed Badaniem wzroku.

§5

Przebieg badania

Badanie wzroku obejmuje poszczególne czynności (np. badanie wstępne, weryfikacja dotychczasowej korekcji optycznej, określenie ogólnego stanu zdrowia i wzroku, badanie ostrości wzroku, dobór korekcji optycznej, bądź soczewek kontaktowych, omówienie istoty zmian korekcji optycznej), których zasadność przeprowadzenia u Klienta lub jej brak każdorazowo ocenia pracownik AURUM OPTICS w toku prowadzonego Badania wzroku i poprzez wywiad z Klientem, celem możliwie jak najlepszego rozpoznania stanu wzroku Klienta i zaproponowania mu odpowiedniej korekcji optycznej (bądź soczewek kontaktowych), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta. Jeżeli klient wykonuje bezpłatne badanie wzroku w ramach promocji lub po okazaniu vouchera promocyjnego AURUM OPTICS nie wydaje recepty z wynikiem badania.

§6

Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: Aurum-Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Adama Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa lub mailowo na adres reklamacje@aurum-optics.pl

3. Prawidłowo złożona reklamacja, powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu i opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.

4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie maksymalnie 14 dni od daty ich otrzymania.

§7

Akceptacja regulaminu

Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia następującej treści: „zapoznałem się z Regulaminem Badania Wzroku AURUM OPTICS i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń.”.

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Aurum-Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Adama Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861866, NIP 5252808945.

2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zgodnym z Regulaminem w celu przeprowadzenia Badania wzroku, rezerwacji wizyty oraz realizacji zamówienia oraz procesu reklamacji.

3. Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Aurum-Optics należą w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe- takie jak adres zamieszkania/adres dostawy; dane o zamówieniach- takie jak deklarowana wada wzroku, dane o stanie zdrowia oraz wyniki przeprowadzonego badania.

4. AURUM-OPTICS zbiera i przetwarza dane osobowe m.in. podczas rezerwacji wizyt, dokonywania oceny stanu zdrowia, wykonywania badania; świadczenia usług medycznych; składania zamówień przy użyciu strony internetowej, rezerwacji wizyt w salonach sprzedaży, zapisywaniu się do newslettera, składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez AURUM-OPTICS.

5. Klient, którego dane osobowe przetwarzane ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO.

6. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://aurum-optics.pl/

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Internetowej AURUM OPTICS. https://aurum-optics.pl/

2. AURUM OPTICS zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się, w szczególności zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.

3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. AURUM OPTICS informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5. AURUM OPTICS informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.10.2023r.