Wczytuję dane...

REGULAMIN

PROMOCJI

„Dni dobrego widzenia”

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady promocji – „Dni dobrego widzenia” prowadzonej przez AURUM OPTICS.

§ 1

1. AURUM OPTICS - oznacza Aurum-Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Adama Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861866, NIP 5252808945, e-mail: sklep@aurum-optics.pl, będącą jednocześnie właścicielem salonów AURUM OPTICS oraz domeny https://aurum-optics.pl/, zwanej „AURUM OPTICS”,

2. Klient – osoba pełnoletnia, która zgodnie z Regulaminem zamierza skorzystać z Promocji – „Dni dobrego widzenia”.

3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

4. Promocja – „Dni dobrego widzenia” prowadzona jest przez AURUM OPTICS na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa.

§2

Czas trwania promocji – „Dni dobrego widzenia”

1. Promocja – „Dni dobrego widzenia” trwa od dnia 03.10.2022 do dnia 01.11.2022.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji oraz do przedłużenia czasu jej trwania.

§3

Szczegóły promocji – „Dni dobrego widzenia”

1. Promocja „Dni dobrego widzenia” może stanowić wartość dodaną do usług, towarów lub produktów oferowanych przez AURUM OPTICS.

2. Promocja obowiązuje w salonach Aurum Optics oraz w sprzedaży za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub E-Optyka.

3. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta i złożenie zamówienie możliwe jest telefonicznie lub za pośrednictwem dowolnego komunikatora.

4. Promocja wiodąca – „Dni dobrego widzenia” polega na wykonaniu przez AURUM OPTICS przesiewowego badania wzroku, które podczas akcji jest bezpłatne. Przesiewowe badanie wzroku obejmuje:

  • Wstępny wywiad zawierający - problemy wzrokowe, obecna korekcja, zakres pracy wzrokowej.
  • Pomiar komputerowy refrakcji.
  • Podsumowanie badania przesiewowego: - rekomendacja rozwiązań, higiena pracy wzrokowej, nawilżanie oka, rozwiązania korekcji okularowej oraz kontaktologicznej. (bez recepty)

5. Aby umówić się na bezpłatne badanie wzroku, należy zapisać się na wizytę w salonie lub odwiedzić stronę: https://aurum-optics.bookero.pl/ . Przy zapisaniu się przez stronę www należy wybrać lokalizację oraz odpowiednią usługę "Dni dobrego widzenia – zbadaj swój wzrok”. Kolejnym krokiem jest wybranie daty oraz godziny. Po dopełnieniu wszystkich internetowych formalności należy stawić się na umówioną wizytę w wybranym przez siebie salonie AURUM OPTICS.

6. Usługa bezpłatnego badania wzroku za 0 zł w ramach „Dni dobrego widzenia” jest limitowana.

7. Dodatkowo w ramach promocji „Dni dobrego widzenia” Klient może kupić oprawki okularowe za 1 zł przy jednoczesnym zakupie wraz z soczewkami okularowymi.

8. Lista oprawek promocyjnych dostępna w salonach i na stronie internetowej www.aurum-optics.pl.

9. Nie ma możliwości zakupu samych opraw korekcyjnych w promocyjnej cenie za 1 zł. W celu przymierzenia wybranego modelu można zamówić okulary w regularnej cenie.

10. Promocja „Dni dobrego widzenia” nie łączy się z innymi promocjami.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Internetowej AURUM OPTICS. https://aurum-optics.pl/dni-dobrego/widzenia-2021

2. AURUM OPTICS zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się, w szczególności zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.

3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. AURUM OPTICS informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5. AURUM OPTICS informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

6. Wszystkie zgłoszenia przyjęte przez AURUM OPTICS do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie AURUM OPTICS. AURUM OPTICS poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie AURUM OPTICS co skutkuje rozwiązaniem umowy.