Wczytuję dane...

Regulamin Akcji Promocyjnej „50% rabatu na infuzję tlenową Dr Irena Eris”

I. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „ 50% rabatu na infuzje tlenową Dr Irena Eris”.

II. Organizator

Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „ 50% rabatu na infuzje tlenową Dr Irena Eris” (dalej jako „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) jest Aurum-Optics sp. z o.o., sp.k. (dalej jako „Organizator”).

III. Postanowienia ogólne

1. Akcja promocyjna prowadzona będzie w sklepie internetowym marki Aurum Optics prowadzonym pod adresem www.aurum-optics.pl (dalej: „Sklep Internetowy”)

2. Akcja promocyjna będzie prowadzona w okresie od dnia 8.03.2022 r. od godziny 00:01, do dnia 31.03.2022 r. do godziny 23:59 (dalej jako: „Okres Sprzedaży Promocyjnej”)

3. Uczestnictwo w promocji jest całkowicie dobrowolne.

4. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna lub prawna, która w Okresie Sprzedaży Promocyjnej dokona podczas jednej transakcji zakupu kolekcji damskiej (dalej:” Produkty Promocyjne”).

5. Akcja polega na otrzymaniu przez Uczestnika kuponu rabatowego w wysokości 50% na zabieg Infuzji Tlenowej z wykorzystaniem sprzętu Dr Irena Eris REVICORE Hi-Tech System, przy skorzystaniu z zabiegi pielęgnacyjnego na twarz lub ciało. Załącznik nr 1 zawiera listę zabiegów pielęgnacyjnych. Zabieg zostanie wykonany w Kosmetycznym Instytucie Dr Irena Eris lub salonie Dr Irena Eris Beauty Partner. Załącznik nr 2 stanowi listę placówek biorących udział w promocji.

6. Otrzymanie kuponu nastąpi po zakupie produktów objętych akcją i nie łączy się z innymi rabatami, bonami i kodami rabatowymi dostępnymi w na stronie Sklepu Internetowego.

7. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.

8. W przypadku braku Produktu Promocyjnego w magazynie i braku możliwości zrealizowania jego zakupu Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Organizatora.

9. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje tylko jeden rabat za zakup Produktów Promocyjnych.

10. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz w czasie jej trwania.

11. Akcja Promocyjna nie dotyczy zakupów hurtowych. Przez zakup hurtowy Strony rozumieją zakup w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej podczas jednej transakcji więcej niż 5 sztuk tego samego produktu lub więcej niż 15 sztuk z danej serii produktu.

12. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o okolicznościach przemawiających za tym, że Uczestnik dokonywał zakupu w ramach zakupów hurtowych, Organizator jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia na warunkach Akcji Promocyjnej lub zażądania zwrotu korzyści wynikającej z przyznanego rabatu w ramach Akcji Promocyjnej bezpodstawnie uzyskanej przez Uczestnika.

13. Akcja Promocyjna zostanie ogłoszona w Sklepie Internetowym oraz w oficjalnych mediach społecznościowych marki Aurum-Optics sp. z o.o., sp.k.

14. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

15. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na warunki Akcji Promocyjnej określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

IV. Odstąpienie od umowy

1. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa i na zasadach ogólnych obowiązujących w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 2 Regulaminu Akcji Promocyjnej.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego, którego cena była rabatowana na skutek Akcji Promocyjnej, cena jaka będzie zwracana Uczestnikowi wynosić będzie wartość zapłaconą przez Uczestnika, tj.: cenę z uwzględnieniem rabatu.

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji Promocyjnej, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zakończeni Akcji Promocyjnej na adres siedziby Organizatora: Aurum-Optics sp. z o.o., sp.k. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym postanowieniu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje odwołanie do Sądu.

6. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów Promocyjnych w Sklepie Internetowym w czasie trwania Akcji Promocyjnej rozpatrywane są na zasadach ogólnych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

VI. Dane osobowe

1. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby Akcji Promocyjnej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) tj. m.in. na potrzeby sprzedaży Produktów Promocyjnych, wysyłki Produktów Promocyjnych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:

a) Administratorem danych osobowych uczestnika Akcji Promocyjnej jest Aurum-Optics sp. z o.o., sp.k. Dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub usługi pocztowe w celu wysyłki Produktów Promocyjnych, operatorów płatności i banków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, jak również podmioty, którym zostaną dane zostaną powierzone wyłącznie w celu określonym w niniejszym Regulaminie,

b) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą̨ w celu udziału w Akcji Promocyjnej jak również mogą być przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie „prawnie uzasadnionego interesu Administratora”,

c) dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń w terminie przewidzianym przepisami prawa licząc od czasu zakończenia Akcji Promocyjnej lub wycofania zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres,

d) Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia,

e) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

f) Uczestnik który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych może kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, pod adresem e-mail: sklep@aurum-optics.pl

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania Akcji Promocyjnej na stronie Sklepu Internetowego www.sklep@aurum-optics.pl z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria Sklepu Internetowego, oraz w siedzibie Organizatora.

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, bez umniejszenia praw nabytych przez Uczestników przed dniem dokonania zmian.

3. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na stronie Sklepu Internetowego Aurum-Optics sp. z o.o., sp.k.

4. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Akcji Promocyjnej w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego .

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.03.2022 r. godz. 23:59.

Załącznik nr 1

Lista zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało

I. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY, SZYI, DEKOLTU I OKOLIC OCZU

1. ART. of LIFTING – zabieg liftingująco – wypełniający na twarz

2. ULTRA C REGENIQ – unikalna terapia wygładzająco – rozświetlająca

3. DESIGN of NATURE – głęboko regenerujący zabieg aromatyczny

4. RICH PEPTIDE LIFTING – intensywnie odmładzająca terapia liftingująca

5. CAPILL – AGE FORMULA – zabieg wzmacniający naczynka z efektem wypełniania zmarszczek

6. AQUA IDEALINE – nawadniający zabieg probiotyczny

7. MASAŻ FIRMOWY DR IRENA ERIS z pielęgnacją skóry

8. MAGIA SPOJRZENIA – kriozabieg z drenażem limfatycznym na okolice oczu / w zabiegu

Zabiegi pielęgnacyjne dla mężczyzn

1. MEN ZONE – odmładzanie & regeneracja

2. MEN ZONE – oczyszczanie & nawilżanie

II. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE CIAŁA

1. FLOWERS & SENSES – zmysłowa odnowa - zabieg wygładzający na ciało z masażem kosmetycznym / klasycznym

2. CHAMPAGNE & TRUFFLE – regenerująco – rozświetlający zabieg na ciało z masażem klasycznym / kosmetycznym

3. GENOMIX BODY – algowa aktywacja genów – zabieg ujędrniający z masażem klasycznym / kosmetycznym

3. GENOMIX BODY – algowa aktywacja genów – zabieg ujędrniający z drenażem limfatycznym

4. SEA & MINERALS – rewitalizująco - ujędrniający zabieg na ciało z masażem klasycznym / kosmetycznym

6. CELLULITE EXPERT ADVANCE – modelujący zabieg wygładzająco-antycellulitowy

7. PERFECT BUST – 3-aktywny zabieg modelująco – liftingujący na biust i dekolt / w zabiegu

Załącznik nr 2

Lista Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris
oraz salonów Dr Irena Eris Beauty Partner

Lp.

Miejscowość

Ulica

kod

Telefon

1

Bełchatów

ul. Kościuszki 16 B

97-400

(44) 632 80 87

2

Bydgoszcz

ul. Kopernika 7 A

85-074

(52) 376 30 86

3

Kielce

ul. Paderewskiego 34/6

25-502

(41) 345 28 20

4

Konstancin-Jeziorna, CH Stara Papiernia

al. Wojska Polskiego 3

05-510

(22) 702 86 68

5

Rybnik

ul. Wiejska 4

44-200

(32) 422 23 21

6

Szczecin

ul. Felczaka 20

71-417

(91) 421 00 04

7

Toruń

ul. Szosa Chełmińska 166

87-100

(56) 655 24 99

8

Warszawa, Stare Miasto

ul. Freta 41/43

00-227

(22) 635 83 80

9

Warszawa , Śródmieście

al. Jana Pawła II 20

00-133

(22) 586 91 00

10

Warszawa, Mokotów

ul. Puławska 136

02-707

(22) 844 19 69

11

Warszawa, Wilanów

ul. Klimczaka 1

02-797

(22) 651 82 93

12

Warszawa, Ochota

ul. Grójecka 68

02-339

(22) 668 48 81

13

Wrocław

ul. Krawiecka 3

50-148

(71) 302 69 60

14

Siedlce

ul. Józefa Piłsudskiego 20

08-110

577 622 433

15

Lublin

ul. Nałęczowska 18a /U17

20-701

(81) 516 81 81

DR IRENA ERIS BEAUTY PARTNER

Lp.

Miejscowość

Ulica

kod

Telefon

1

HOTEL GREEN MOUNTAIN, Karpacz

ul. Sarnia 21

58-540

(75) 612 60 44

2

HOTEL ZAMEK BISKUPI, Janów Podlaski

ul. Zamkowa 1

21-505

531 750 678

3

HOTEL ROYAL, Białystok

Rynek Kościuszki 11

15-001

(85) 831 18 02

4

PLATINUM MOUNTAIN HOTEL & SPA, Szklarska Poręba

ul. Kilińskiego 15 B

58-580

756 299 900

5

Hotel Crystal Mountain, Wisła

ul. Bukowa 19A

43-460

(33) 44 34 875

6

ARCHE CUKROWNIA ŻNIN, Żnin

ul. Kl. Janickiego 1

88-400

533 643 526