Wczytuję dane...

Poniższy regulamin dotyczy kart podarunkowych wydanych przed 1.08.2023 r.

REGULAMIN

„Karta Podarunkowa”

 

1

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Karta Podarunkowa - elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci plastikowej Karty Podarunkowej z danymi umożliwiającymi identyfikację bonu, uprawniającego jego Użytkownika do wymiany na oferowane przez Partnera towary, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości bonu.
 2. Wydawca – podmiot gospodarczy, który na podstawie umowy z BONCARD POLSKA wydaje Karty Podarunkowe w systemie GIFTCARD
 3. Nabywca – osoba lub podmiot dokonujący zakupu Karty Podarunkowej, która nabyła Kartę Podarunkową w zamian za środki pieniężne.
 4. Użytkownik - każdorazowy okaziciel Karty Podarunkowej, który realizuje Kartę Podarunkową przy zapłacie za Produkty w Sklepach stacjonarnych lub w Sklepie Internetowym, na zasadach opisanych w niniejszy m Regulaminie
 5. Rejestracja - proces weryfikacji Transakcji, umożliwiający wymianę Karty Podarunkowej na towar, w trakcie którego ustalony zostaje m.in. status i wartość do wykorzystania Karty Podarunkowej
 6. Aktywacja - proces, w którym Karta Podarunkowa zostaje doładowana na równowartość środków pieniężnych zapłaconych przez nabywcę, od tego momentu liczony jest okres ważności Karty Podarunkowej, w trakcie którego może być realizowana.
 7. Wartość do wykorzystania - przypisana karcie podarunkowej kwota, do wysokości której użytkownik może nabyć u wydawcy towary przy użyciu Karty Podarunkowej.
 8. Transakcja - dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Karty Podarunkowej na towary oferowane przez Wydawcę poprzez obniżenie wartości Karty Podarunkowej o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów.

2

Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą Karty Podarunkowej Aurum Optics (zwana dalej ,,Kartą Podarunkową”) jest Aurum-Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Adama Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861866, NIP 5252808945, e-mail: sklep@aurum-optics.pl, będąca jednocześnie właścicielem salonów AURUM OPTICS oraz domeny https://www.aurum-optics.pl.
 2. Karta Podarunkowa funkcjonuje w oparciu o niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem”>). Nabycie Karty Podarunkowej możliwe jest we wszystkich stacjonarnych salonach detalicznych Aurum Optics, są to fizyczne placówki handlowe sieci Aurum Optics (zwane dalej ,,Salonami Stacjonarnymi” lub/i w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem aurum-optics.pl(zwany dalej ,,Sklepem Internetowym”). Realizacja Karty Podarunkowej możliwa jest we wszystkich salonach stacjonarnych Aurum Optics na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepie Internetowym. Dane adresowe salonów stacjonarnych Aurum Optics dostępne są u pod adresem https://aurum-optics.pl/optyk-kontakt".
 3. Nabywcą Karty Podarunkowej może być: a) osoba fizyczna, w tym konsument w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; w przypadku zaś osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia; b) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną - która nabyła Kartę Podarunkową w zamian za przekazane środki pieniężne.

3

Użytkowanie i obsługa Kart Podarunkowych

 1. Karta Podarunkowa służy do realizacji Transakcji w salonach stacjonarnych i sklepie internetowym Aurum Optics na zasadach opisanych Regulaminem.
 2. Przyjęta do realizacji może być wyłącznie Karta Podarunkowa uprzednio zasilona. Zasilenia dokonuje Wydawca w systemie GIFTCARD system poprzez wprowadzenie numeru Karty Podarunkowej, numeru CVV oraz wybór kwoty uprzednio zdefiniowanej w GiftCard System.
 3. W Salonach Stacjonarnych Karta Podarunkowa sprzedawana jest za kwotę zmienną określoną przez Użytkownika i zawartą w przedziale od 10 zł do 1000 zł. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości limitów kwot doładowania Karty Podarunkowej w dowolnym momencie. Kwoty Kart Podarunkowych są kwotami wyrażonymi w złotych polskich.
 4. W Sklepie Internetowym możliwe jest nabycie Karty Podarunkowej w postaci w nominałach wartościowych 100 zł, 200 zł, 500 zł, 1000 zł. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nominałów kwot doładowania Karty Podarunkowej w dowolnym momencie. Kwoty Kart Podarunkowych są kwotami wyrażonymi w złotych polskich.
 5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
 6. Karta Podarunkowa nie jest narzędziem do wypłaty gotówki z bankomatu.
 7. Termin ważności Karty Podarunkowej upływa po 12 miesiącach od momentu aktywacji Karty Podarunkowej. Po upływie okresu ważności Karta Podarunkowa jest nieważna.
 8. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela. Użycie Karty Podarunkowej przez osobę nieuprawnioną stanowi ważną transakcję. Wydawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie Karty Podarunkowej.
 9. Karta Podarunkowa może być realizowana (zakup przy użyciu Karty Podarunkowej) wielokrotnie, do momentu wyczerpania wszystkich środków dostępnych na Karcie Podarunkowej lub do upływu okresu jej ważności.
 10. Użytkownik może przedłożyć do zapłaty za kupowany Produkt więcej niż jedną Kartę Podarunkową, lecz nie więcej niż 10 Kart Podarunkowych.
 11. W procesie zakupu Karty Podarunkowej wyłącza się użycie kodów rabatowych, kart bonusowych, bonów towarowych lub płatniczych itp. Zapłata za Kartę Podarunkową winna odpowiadać jej nominalnej wartości.
 12. W procesie realizacji zakupu w sklepie internetowym oraz w salonach stacjonarnych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej wyłącza się użycie kodów rabatowych, kodów promocyjnych, jeżeli warunki promocji lub kodu rabatowego nie stanowią inaczej.
 13. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie od czasu jej aktywacji do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania, w okresie jej ważności.
 14. Użytkownik Karty Podarunkowej jest upoważniony do dokonywania Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej jedynie do wysokości aktualnej wartości do wykorzystania przypisanej do Karty Podarunkowej.
 15. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały uszkodzone, skradzione bądź zagubione po ich wydaniu Użytkownikowi.
 16. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza wartość do wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy przy użyciu innego akceptowanego przez Partnera środka płatniczego.
 17. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od wartości do wykorzystania, różnica określa wartość Karty Podarunkowej po Transakcji. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona Użytkownikowi jako „reszta” lub spieniężenie pozostałej po dokonaniu Transakcji wartości Karty Podarunkowej.
 18. Użytkownik Karty Podarunkowej może sprawdzić saldo Karty Podarunkowej (aktualną Wartość do wykorzystania) na stronie internetowej serwisu pod adresem giftcardsystem.plpo zalogowaniu się przy pomocy numeru Karty Podarunkowej oraz kodu zabezpieczającego
 19. Nie ma możliwości wydania duplikatu Karty Podarunkowej.
 20. Nie ma możliwości ponownego doładowania Kary Podarunkowej. Karta Podarunkowa traci ważność po wykorzystaniu pełnej wartości środków do wykorzystania lub z chwilą upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
 21. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej pozostałe środki stanowią przychód Wydawcy.
 22. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej oraz w przypadku wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiającym realizację Karty Podarunkowej.
 23. Wydawca ma obowiązek poinformować użytkownika Karty Podarunkowej o warunkach niniejszego regulaminu.
 24. Wydawca wydaje paragon/fakturę w momencie wydania towaru zakupionego płacąc Kartą podarunkową.

4

Odstąpienie od nabycia Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym

 1. Nabywcy będącemu osobą fizyczną dokonującemu zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy. Zgodnie z art.38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287), prawo odstąpienia nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy: O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się na wyraźną zgodę konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W związku z powyższym prawo do odstąpienia od umowy nie znajduje zastosowania w przypadku zawarcia przez Nabywcę umowy, której przedmiotem są: Karty Podarunkowe całkowicie lub częściowo wykorzystane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 2. Do odstąpienia od nabycia Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym (umowa zawarta na odległość) stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Aurum Optics o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią odmiennie.
 3. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy nabycia niewykorzystanej Karty Podarunkowej Nabywca otrzyma zwrot salda Karty Podarunkowej.
 4. Nabywca, który odstąpił od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej zawartej w Sklepie Internetowym zostanie powiadomiony o dezaktywacji Karty Podarunkowej i saldzie podlegającym zwrotowi.

5

Odpowiedzialność Wydawcy oraz reklamacje związane z Kartą Podarunkową

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Podarunkową przez osobę, która weszła w jej posiadanie w sposób bezprawny, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po jej przekazaniu Nabywcy.
 2. Użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia do Wydawcy żądania zastrzeżenia, blokady lub wydania duplikatu Karty Podarunkowej.
 3. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 4. Transakcję zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej przez Użytkownika uważa się za ważną, nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony. Wydawca przy realizacji Karty Podarunkowej nie weryfikuje sposobu wejścia w posiadanie Karty Podarunkowej przez Użytkownika.
 5. W przypadku przekazania przez Użytkownika Karty Podarunkowej kolejnemu Użytkownik, Użytkownik przekazujący winien przekazać kolejnemu Użytkownikowi, że Karta Podarunkowa podlega regulacjom Regulaminu Karty Podarunkowej Aurum Optics,
 6. Wydawca, ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku, gdy: upłynął termin ważności Karty Podarunkowej, brak jest środków na Karcie Podarunkowej, brak jest technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, Karta Podarunkowa jest uszkodzona lub istnieje podejrzenie, że jest sfałszowana. W przypadku odmowy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 7. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub wady prawne, zgodność Karty Podarunkowej z umową sprzedaży na zasadach rękojmi wynikającej z art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Wszelkie reklamacje związane z zakupem lub realizacją Karty Podarunkowej mogą być zgłaszane mailowo na adres sklep@aurum-optics.pl tytuł ,,reklamacja Karta Podarunkowa” albo pisemnie na adres siedziby spółki Aurum Optics, ul. Mickiewicza 12, 01-517 Warszawa.
 9. W reklamacji, o której mowa ust.8 Użytkownik powinien podać: numer Karty Podarunkowej, swoje imię i nazwisko, rodzaj i datę wystąpienia przyczyny reklamacji.
 10. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w oparciu o niniejszy Regulamin.
 11. W przypadku zwrotu Produktu nabytego przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik otrzyma zwrot kwoty zapłaconej (pobranej) uprzednio z Karty Podarunkowej. Zwrot może zostać wykonany na nowo wydanej i doładowanej Karcie Podarunkowej a kwota zwrotu będzie równowartością kwoty płatności dokonanej Karta Podarunkową. Podstawą zwrotu tej kwoty jest dowód zakupu Produktu z użyciem Karty Podarunkowej. O możliwości dokonania zwrotu decyduje sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminami i procedurami wewnętrznymi.

6

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika Karty Podarunkowej będą przetwarzane w celach wydania i doładowania Karty podarunkowej, w tym realizacji umowy sprzedaży na warunkach w niej określonych, wystawienia dokumentów księgowych, rozpatrzenia reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym do przesyłania komunikacji marketingowej (o ile wyrażono na to zgodę).
 2. Administratorem danych osobowych jest Aurum-Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Adama Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861866, NIP 5252808945.
 3. Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Aurum-Optics należą w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe.
 4. Aurum Optics zbiera i przetwarza dane osobowe m.in. podczas rezerwacji wizyt, dokonywania oceny stanu zdrowia, wykonywania badania; świadczenia usług medycznych; składania zamówień przy użyciu strony internetowej, rezerwacji wizyt w salonach sprzedaży, zapisywaniu się do newslettera, składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez Aurum Optics.
 5. Klient, którego dane osobowe przetwarzane ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi Karty Podarunkowej uniemożliwia jej realizację. Użytkownikowi udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia.
 7. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://aurum-optics.pl
 8. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pisząc na wskazany wyżej adres jego siedziby lub drogą elektroniczną, pod adresem: sklep@aurum-optics.pl

7

Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w przypadku Karty Podarunkowej nabytej w Sklepie Internetowym stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Aurum Optics – https://www.aurum-optics.pl/regulamin.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny we wszystkich salonach stacjonarnych oraz pod adresem: https://www.aurum-optics.pl/regulaminy.
 3. Nabycie Karty Podarunkowej przez klientów biznesowych – firmę/przedsiębiorcę (w ramach relacji B2B) następuje na podstawie odrębnych stosunków prawnych z odrębnościami z nich wynikającymi.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 5. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa przez uprawnione organy, lub wydanie wiążących rekomendacji lub zaleceń przez właściwe organy a mające wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji, lub rekomendacji, zaleceń,
 6. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu, w szczególności zgłaszanych przez Użytkowników, w tym także sprostowania oczywistych omyłek lub błędów pisarskich,
 7. rozbudowa lub zmiana istniejących funkcjonalności Karty Podarunkowej bądź dodanie nowych funkcjonalności Karty Podarunkowej,
 8. bezpieczeństwo Użytkowników w tym w szczególności konieczność przeciwdziałanie nadużyciom,
 9. zmiany spowodowane względami technicznymi lub technologicznych (w szczególności na skutek aktualizacji wymagań technicznych niezbędnych do procesu obsługi Karty Podarunkowej wskazanych w Regulaminie, lub wprowadzenie postępowych rozwiązań technicznych w procesie obsługi Karty Podarunkowej),
 10. zaistnienie okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Wydawcy lub Użytkowników, którego nie można było przewidzieć w dacie publikacji i w okresie obowiązywania Regulaminu lub aktywacji Karty Podarunkowej np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki, wojna, nadzwyczajne oddziaływanie czynników atmosferycznych wywołujące skutki wpływające na możliwość nabycia i realizacji Karty Podarunkowej.

Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej www.aurum-optics.pl.  Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Użytkowników.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2021r. i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych od tej daty.