Wczytuję dane...

REGULAMIN

„Karta Prezentowa AURUM OPTICS”

1

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. Karta Prezentowa AURUM OPTICS - bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci Karty Podarunkowej z danymi umożliwiającymi identyfikację bonu, uprawniającego jego Użytkownika do wymiany na oferowane przez AURUM OPTICS towary, o określonej dacie ważności, z przypisanymi informacjami o wartości bonu. Karta podarunkowa może służyć do wymiany na wszystkie towary oferowane przez Wydawcę lub wyłącznie na wybrane kategorie np. szkła korekcyjne. Wydawca każdorazowo poinformuje Nabywcę o zakresie wydawanej karty.

2. AURUM OPTICS- AURUM-OPTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Adama Mickiewicza 2/12, 01-517 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861866, NIP 5252808945, e-mail: sklep@aurum-optics.pl , będąca jednocześnie właścicielem salonów AURUM OPTICS oraz domeny https://www.aurum-optics.pl .

3. Nabywca – osoba lub podmiot dokonujący zakupu Karty Prezentowej AURUM OPTICS w salonach stacjonarnych AURUM OPTICS.

4. Użytkownik - każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty Prezentowej AURUM OPTICS.

5. Rejestracja - proces weryfikacji Transakcji, umożliwiający wymianę Karty Prezentowej AURUM OPTICS na towar, w trakcie którego ustalony zostaje m.in. status, wartość, przeznaczenie do wykorzystania Karty Prezentowej AURUM OPTICS.

6. Aktywacja- proces, w którym Karta Prezentowa AURUM OPTICS zostaje doładowana na równowartość środków pieniężnych zapłaconych przez nabywcę, od tego momentu liczony jest okres ważności Karty Prezentowej AURUM OPTICS, w trakcie którego może być realizowana.

7. Wartość do wykorzystania - przypisana Karcie Prezentowej AURUM OPTICS kwota, do wysokości której użytkownik może nabyć u wydawcy towary przy użyciu Karty Prezentowej AURUM OPTICS.

8. Transakcja - dokonana przy użyciu Karty Prezentowej AURUM OPTICS operacja polegająca na wymianie Karty Prezentowej AURUM OPTICS na towary oferowane przez Wydawcę poprzez obniżenie wartości Karty Prezentowej AURUM OPTICS o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów.

2

Postanowienia ogólne

Użytkowanie i obsługa Kart Prezentowych AURUM OPTICS

1. Realizacja Karty Prezentowej AURUM OPTICS możliwa jest we wszystkich salonach stacjonarnych AURUM OPTICS na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach opisanych niniejszych regulaminem Dane adresowe salonów stacjonarnych AURUM OPTICSs dostępne są u pod adresem https://aurum-optics.pl/optyk-kontakt ".

2. Nabywca ma możliwość zakupu Karty Prezentowej AURUM OPTICS na wybraną kwotę nie mniejszą niż 100 zł i nie większą niż 1000 zł. AURUM OPTICS zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości limitów kwot doładowania Karty Prezentowej AURUM OPTICS .

3. Kwoty Kart Prezentowych AURUM OPTICS są kwotami wyrażonymi w złotych polskich.

4. W Sklepie Internetowym możliwe jest nabycie Karty Prezentowej AURUM OPTICS w postaci w nominałach wartościowych 100 zł, 200 zł, 500 zł, 1000 zł. AURUM OPTICS zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nominałów kwot doładowania Karty Prezentowej AURUM OPTICS w dowolnym momencie.

5. Karta Prezentowa AURUM OPTICS nie podlega wymianie na gotówkę.

6. Karta Prezentowa AURUM OPTCIS nie jest narzędziem do wypłaty gotówki z bankomatu.

7. Termin ważności Karty Prezentowe AURUM OPTICS upływa po 12 miesiącach od momentu aktywacji Karty Prezentacji AURUM OPTICS. Po upływie okresu ważności Karta Prezentowa AURUM OPTICS jest nieważna. Datę ważności, saldo karty oraz historię transakcji można zweryfikować na stronie https://cards.aurum-optics.pl/

9. Karta Prezentowa AURUM OPTICS może być realizowana wielokrotnie, do momentu wyczerpania wszystkich środków dostępnych na Karcie Prezentowej AURUM OPTICS lub do upływu okresu jej ważności.

10. Użytkownik może przedłożyć do zapłaty za kupowany Produkt więcej niż jedną Kartę Prezentową AURUM OPTICS, lecz nie więcej niż 10 Kart Prezentowych AURUM OPTICS.

11. Zapłata za Kartę Prezentową AURUM OPTICS winna odpowiadać jej nominalnej wartości.

12. W procesie realizacji zakupu z wykorzystaniem Karty Prezentowej AURUM OPTICS wyłącza się użycie kodów rabatowych, kodów promocyjnych, jeżeli warunki promocji lub kodu rabatowego nie stanowią inaczej.

13. AURUM OPTICS nie ponosi odpowiedzialności za Karty Prezentowej AURUM OPTICS, które zostały uszkodzone, skradzione bądź zagubione po ich wydaniu Nabywcy.

14. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od wartości do wykorzystania, różnica określa wartość Karty Prezentowej AURUM OPTICS po Transakcji. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona Użytkownikowi jako „reszta” lub spieniężenie pozostałej po dokonaniu Transakcji wartości Karty Prezentowej AURUM OPTICS.

15. Nie ma możliwości wydania duplikatu Karty Prezentowej AURUM OPTICS.

16. Nie ma możliwości ponownego doładowania Kary Prezentowej AURUM OPTICS. Karta Prezentowa AURUM OPTICS traci ważność po wykorzystaniu pełnej wartości środków do wykorzystania lub z chwilą upływu terminu ważności Karty Prezentowej AURUM OPTICS.

3

Odstąpienie od nabycia Karty Prezentowej AURUM OPTICS w Sklepie Internetowym

1. Do odstąpienia od nabycia Karty Prezentowej AURUM OPTICS w Sklepie Internetowym (umowa zawarta na odległość) stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego AURUM OPTICS dostępnego po adresem https://aurum-optics.pl/regulamin o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią odmiennie

2. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy nabycia niewykorzystanej Karty Prezentowej AURUM OPTICS Nabywca otrzyma zwrot salda Karty Prezentowej AURUM OPTICS.

3. Nabywca, który odstąpił od umowy sprzedaży Karty Prezentowej AURUM OPTICS zawartej w Sklepie Internetowym zostanie powiadomiony o dezaktywacji Karty Prezentowej AURUM OPTICS i saldzie podlegającym zwrotowi.

4

Odpowiedzialność AURUM OPTICS oraz reklamacje związane z Kartą Prezentową AURUM OPTICS

1. AURUM OPTICS nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Prezentową AURUM OPTICS przez osobę, która weszła w jej posiadanie w sposób bezprawny, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Prezentowej AURUM OPTICS z przyczyny nie leżącej po stronie AURUM OPTICS po jej przekazaniu Nabywcy.

2. Użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia do AURUM OPTICS żądania zastrzeżenia, blokady lub wydania duplikatu Karty Prezentowej AURUM OPTICS.

3. W przypadku przekazania przez Użytkownika Karty Prezentowej AURUM kolejnemu Użytkownik, Użytkownik przekazujący winien przekazać kolejnemu Użytkownikowi, że Karta Prezentowa AURUM OPTICS podlega regulacjom niniejszego Regulaminu.

4. AURUM OPTICS ma prawo odmówić realizacji Karty Prezentowej AURUM OPTICS w przypadku, gdy: upłynął termin ważności Karty Prezentowej AURUM OPTICS, brak jest środków na Karcie Prezentowej AURUM OPTICS, brak jest technicznej możliwości realizacji Karty Prezentowej AURUM OPTICS Karta Prezentowej AURUM OPTICS jest uszkodzona lub istnieje podejrzenie, że jest sfałszowana. W przypadku odmowy realizacji Karty Prezentowej AURUM OPTICS Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.

5. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Wszelkie reklamacje związane z zakupem lub realizacją Karty Prezentowej AURUM OPTICS mogą być zgłaszane mailowo na adres sklep@aurum-optics.pl tytuł ,,reklamacja Karta Prezentowa AURUM OPTICS” albo pisemnie na adres siedziby AURUM OPTICS, ul. Mickiewicza 12, 01-517 Warszawa.

7. W reklamacji, Użytkownik powinien podać: numer Karty Prezentowej AURUM OPTICS, swoje imię i nazwisko, rodzaj i datę wystąpienia przyczyny reklamacji

8.. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w oparciu o niniejszy Regulamin.

9. W przypadku zwrotu Produktu nabytego przy użyciu Karty Prezentowej AURUM OPTICS Użytkownik otrzyma zwrot kwoty zapłaconej (pobranej) uprzednio z Karty Prezentowej AURUM OPTICS. Zwrot może zostać wykonany na nowo wydanej i doładowanej Karcie Prezentowej AURUM OPTICS a kwota zwrotu będzie równowartością kwoty płatności dokonanej Kartą Prezentową AURUM OPTICS. Podstawą zwrotu tej kwoty jest dowód zakupu Produktu z użyciem Karty Prezentowej AURUM OPTICS.

5

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika Karty Prezentowej AURUM OPTICS będą przetwarzane w celach wydania i doładowania Karty Prezentowej AURUM OPTICS, w tym realizacji umowy sprzedaży na warunkach w niej określonych, wystawienia dokumentów księgowych, rozpatrzenia reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym do przesyłania komunikacji marketingowej (o ile wyrażono na to zgodę).

2. Administratorem danych osobowych jest AURUM OPTICS.

3 Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez AURUM OPTICS należą w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe.

4. AURUM OPTICS zbiera i przetwarza dane osobowe m.in. podczas rezerwacji wizyt, dokonywania oceny stanu zdrowia, wykonywania badania; świadczenia usług medycznych; składania zamówień przy użyciu strony internetowej, rezerwacji wizyt w salonach sprzedaży, zapisywaniu się do newslettera, składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez AURUM OPTICS.

5. Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzane ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi Karty Prezentowej AURUM OPTICS uniemożliwia jej realizację. Użytkownikowi udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia.

7 Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://aurum-optics.pl

6

Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w przypadku Karty Prezentowej AURUM OPTICS nabytej w Sklepie Internetowym stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Aurum Optics – https://www.aurum-optics.pl/regulamin .

2. Niniejszy regulamin jest dostępny we wszystkich salonach stacjonarnych oraz pod adresem: https://www.aurum-optics.pl/regulaminy .

3. Nabycie Karty Prezentowej AURUM OPTICS przez klientów biznesowych – frmę/przedsiębiorcę (w ramach relacji B2B) następuje na podstawie odrębnych stosunków prawnych z odrębnościami z nich wynikającymi.

4. AURUM OPTICS zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

A) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa przez uprawnione organy, lub wydanie wiążących rekomendacji lub zaleceń przez właściwe organy a mające wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji, lub rekomendacji, zaleceń,

A) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu, w szczególności zgłaszanych przez Użytkowników, w tym także sprostowania oczywistych omyłek lub błędów pisarskich,

B) rozbudowa lub zmiana istniejących funkcjonalności Karty Prezentowej AURUM OPTICS bądź dodanie nowych funkcjonalności Karty Prezentowej AURUM OPTICS

C) bezpieczeństwo Użytkowników w tym w szczególności konieczność przeciwdziałanie nadużyciom,

D) zmiany spowodowane względami technicznymi lub technologicznych (w szczególności na skutek aktualizacji wymagań technicznych niezbędnych do procesu obsługi Karty Prezentowej AURUM OPTICS wskazanych w Regulaminie, lub wprowadzenie postępowych rozwiązań technicznych w procesie obsługi Karty Prezentowej AURUM OPTICS),

E) zaistnienie okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Wydawcy lub Użytkowników, którego nie można było przewidzieć w dacie publikacji i w okresie obowiązywania Regulaminu lub aktywacji Karty Prezentowej AURUM OPTICS np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki, wojna, nadzwyczajne oddziaływanie czynników atmosferycznych wywołujące skutki wpływające na możliwość nabycia i realizacji Karty Prezentowej AURUM OPTICS.

5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej www.aurum-optics.pl . Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Użytkowników i Nabywców.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2023 r. i obowiązuje w odniesieniu do Kart Prezentowych AURUM OPTICS aktywowanych od tej daty.