Wczytuję dane...

REGULAMIN PROMOCJI
"RABAT NA SOCZEWKI"

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady promocji – "RABAT NA SOCZEWKI" prowadzonej przez AURUM OPTICS

§1

1. AURUM OPTICS - oznacza Aurum-Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Adama Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861866, NIP 5252808945, e-mail: sklep@aurum-optics.pl, będącą jednocześnie właścicielem salonów AURUM OPTICS oraz domeny https://aurum-optics.pl/, zwanej „AURUM OPTICS"

2. Klient - oznacza podmiot, który zgodnie z Regulaminem zamierza skorzystać z Promocji – "RABAT NA SOCZEWKI"

3. Sklep Internetowy AURUM OPTICS – platforma prowadzona przez AURUM OPTICS, umożliwiająca składanie zamówień, rezerwacji, umawianie wizyt przez Klienta, zawieranie umów sprzedaży oraz świadczenie usług przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem internetowym www.aurum-optics.pl.

4. Biuro Obsługi Klienta – oznacza zdalny sposób obsługi Klientów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – telefon, e-mail, czat, formularz na stronie internetowej. Dane kontaktowe do biura obsługi klienta dostępne są na stronie www.aurum-optics.pl .

5. Salon Stacjonarny (Sklep) - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu AURUM OPTICS.

6. Usługa Optyk Online- usługa online świadczona za pośrednictwem strony internetowej https://aurum-optics.pl lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem komunikatora internetowego lub drogą e-mail polegająca na sporządzeniu oferty pełnych okularów korekcyjnych tj. kompletu medycznego oraz realizację zamówienia przez skompletowaniu i złożeniu kompletu medycznego (oprawki i soczewki okularowe w tym oprawki i soczewki okularowe przeciwsłoneczne z korekcją) wg ustalonych wskazań oraz ich dostarczeniu do Klienta.

7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin

8. Promocja – "RABAT NA SOCZEWKI" prowadzona jest przez AURUM OPTICS na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa.

§2
Czas trwania promocji – "RABAT NA SOCZEWKI"

1. Promocja – "RABAT NA SOCZEWKI" trwa w okresie od dnia 31 marca 2023 r. do odwołania.

§3
Szczegóły promocji – "RABAT NA SOCZEWKI"

1. Promocja "RABAT NA SOCZEWKI" stanowi wartość dodaną do usług, towarów lub produktów oferowanych przez AURUM OPTICS.

2. Promocja "RABAT NA SOCZEWKI" nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez AURUM OPTICS.

3. Promocja jest przeznaczona dla klientów sklepu internetowego aurum-optics.pl, którzy zakupili korekcyjne oprawki okularowe i posiadają stosowny kupon lub kod promocyjny.

4. Oferta promocyjna – "RABAT NA SOCZEWKI" polega na przyznaniu przez AURUM OPTICS rabatu w wysokości na wybrane rodzaje soczewek okularowych:

  • 500 zł na soczewki okularowe progresywne INNOWACYJNE;
  • 300 zł na soczewki okularowe progresywne INDYWIDUALNE;
  • 200 zł na soczewki okularowe progresywne ZAAWANSOWANE;
  • 100 zł na pozostałe soczewki z katalogu PROGRESYWNE;
  • 150 zł na soczewki okularowe jednoogniskowe z katalogu SELECT BOX PLUS;
  • 100 zł na soczewki okularowe jednoogniskowe SELECT BOX oraz JUNIOR BOX;
  • 100 zł na soczewki okularowe z katalogu INDOOR STANDARDOWE;
  • 150 zł na soczewki z katalogu INDOOR KOMFORTOWE
  • 200 zł na soczewki z katalogu INDOOR ZAAWANSOWANE I INDYWIDUALNE.
  • 70 zł na soczewki okularowe jednoogniskowe z katalogu CLASSIC BOX.

5. Rabata naliczany jest przez AURUM OPTICS od ceny bazowej produktu zgodnego z aktualnie obowiązującym cennikiem.

6. Aktualny cennik soczewek okularowych oraz katalog soczewek okularowych wraz ze specyfikacją techniczną produktów dostępny jest w salonach stacjonarnych oraz w Biurze Obsługi Klienta AURUM OPTICS.

7. Przy zakupie soczewek okularowych Klient ma dodatkowo możliwość skorzystania z rabatu 50% na zakup planu serwisowego dla zakupionych soczewek lub kompletu medycznego (oprawki + soczewki okularowe).

8. Podstawą do skorzystania z promocji jest przedstawienie aktualnego badania wzroku. W przypadku braku badania Klient ma prawo skorzystać z badania wzroku w wybranym salonie Aurum Optics za 0 zł. W przypadku wykonania badania wzroku w Aurum Optics od kwoty przyznanego rabatu odliczona jest kwota stanowiąca równowartość regularnej ceny badania.

9. Podstawą do naliczenie rabatu jest przedstawienie potwierdzenia zakupu korekcyjnych oprawek okularowych w postaci paragonu lub faktury lub kuponu promocyjnego.

10. Klient ma prawo dokonać zakupu soczewek okularowych w wybranym salonie Aurum Optics lub w ramach usługi „Optyk Online”.

11. Realizacja usługi w ramach promocji "RABAT NA SOCZEWKI" jest zgodna z regulaminem usługi „Optyk Online” oraz z regulaminem świadczenia usług przez Aurum Optics.

12. W przypadku skorzystania z promocji "RABAT NA SOCZEWKI" w salonie stacjonarnym, klient jest zobowiązany poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z rabatu przed złożeniem zamówienia.

13. W przypadku skorzystania z promocji „RABAT NA SOCZEWKI” klienta nie ma możliwości skorzystania z innych promocji dostępnych w AURUM OPTICS. Promocje nie łączą się.

§4
AKCEPTACJA REGULAMINU

1. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia następującej treści: „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń.”

§5
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Aurum-Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Adama Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861866, NIP 5252808945.

2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zgodnym z Regulaminem w celu udziału w Promocji – "RABAT NA SOCZEWKI" oraz realizacji zamówienia.

3. Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Aurum-Optics należą w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe - takie jak adres zamieszkania/adres dostawy; dane o zamówieniach - takie jak deklarowana wada wzroku, dane o Twoim stanie zdrowia oraz wyniki przeprowadzonego badania. AURUM-OPTICS może zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe m.in. podczas rezerwacji wizyt, dokonywania oceny stanu zdrowia, wykonywania badania; świadczenia usług medycznych; składania zamówień przy użyciu strony internetowej, rezerwacji wizyt w salonach sprzedaży, zapisywaniu się do newslettera, składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez AURUM-OPTICS.

4. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO.

5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://aurum-optics.pl/

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Internetowej AURUM OPTICS. https://aurum-optics.pl/

2. AURUM OPTICS zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się, w szczególności zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.

3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. AURUM OPTICS informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5. AURUM OPTICS informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

6. Wszystkie zgłoszenia przyjęte przez AURUM OPTICS do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie AURUM OPTICS. AURUM OPTICS poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie AURUM OPTICS co skutkuje rozwiązaniem umowy.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2023 r.