Wczytuję dane...

REGULAMIN
AKCJA POMOCY  „RATUJEMY SANDRĘ”

 1. Organizatorem akcji pomocy „RATUJEMY SANDRĘ” jest AURUM-OPTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-517), ul. Adama Mickiewicza 12/2, NIP: 5252808945, REGON: 384987030, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861866; e-mail: sklep@aurum-optics.pl.
 2. Akcja Pomocy „RATUJEMY SANDRĘ” – Akcja pomocy „RATUJEMY SANDRĘ” organizowana przez Organizatora, w ramach której klienci AURUM OPTICS mogą zakupić dedykowane etui na okulary.
 3. Dedykowane Etui – etui na okulary jakie można nabyć w okresie trwania Akcji Pomocy „RATUJEMY SANDRĘ” w sklepie internetowym https://aurum-optics.pl/ lub w jednym z salonów stacjonarnych AURUM OPTICS. Lista salonów dostępna jest pod adresem: https://aurum-optics.pl/optyk-kontakt
 4. Beneficjentem AKCJA POMOCY „RATUJEMY SANDRĘ” jest Sandra Arkabuz. Środki mają zostać na pomoc w jej leczeniu. Informacje o Sandrze znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/SandraArkabuz. W przypadku, nie było możliwości wykorzystania środków przez Beneficjenta, wszystkie pozyskane środki w ramach Akcji Pomocy „RATUJEMY SANDRĘ” zostaną przekazane właściwej fundacji na cele społeczne.
 5. Cena zakupu Dedykowanego Etui wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
 6. W ramach Akcji Pomocy „RATUJEMY SANDRĘ” Organizator przeznaczył do sprzedaży 1000 (słownie: jeden tysiąc szt.) dedykowanych ETUI.
 7. Za każde zakupione Dedykowane etui – Organizator przekaże na rzecz Beneficjenta kwotę 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
 8. Środki pieniężne z Akcji Pomocy „RATUJEMY SANDRĘ” zostaną przekazane przez Organizatora na rzecz Fundacji wskazanej przez opiekunów prawnych Beneficjenta.
 9. Do puli środków przekazanych na rzecz Beneficjenta nie wlicza środków ze sprzedaży etui dedykowanych, które zostały zwrócone przez Uczestników w związku z przysługującym prawem odstąpienia od umowy sprzedaży.
 10. Akcja Pomocy „RATUJEMY SANDRĘ” trwa od 12 lutego 2022 r do wyczerpania zapasów Dedykowanego etui nie później jednak niż 12 marca 2022 r.
 11. Uczestnikami Akcji Pomocy „RATUJEMY SANDRĘ” są wszyscy Klienci AURUM OPTICS, którzy w okresie trwania AKCJI dokonają zakupu Dedykowanego Etui.
 12. Uczestnik Akcji Pomocy „RATUJEMY SANDRĘ” nie może dokonywać płatności za Dedykowane Etui za pomocą voucherów ARUM OPTICS.
 13. Przystąpienie do Akcji Pomocy „RATUJEMY SANDRĘ” jest dobrowolne, nie jest uzależnione od konieczności zakupu innych produktów w AURUM OPTICS i oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu w całości.
 14. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem https://aurum-optics.pl/
 15. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Akcją Pomocy „RATUJEMY SANDRĘ” jest prawo polskie.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Akcji z zastrzeżeniem, że w każdej sytuacji dochód uzyskany ze sprzedaży DEDYKOWANEGO ETUI zostanie wykorzystany zostanie na cele społeczne.
 17. Postanowienia niniejszego regulamin nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią, jak również z gwarancją, nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego https://aurum-optics.pl/ stosownie do odrębnych właściwych przepisów.
 18. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizator.
 19. Regulamin obowiązuję od dnia 12 lutego 2022 r. do zakończenia AKCJI POMOCY „RATUJEMY SANDRĘ” lub jego zmiany.

 AURUM OPTICS