Wczytuję dane...

REGULAMIN

PROMOCJA W SALONACH

 „-50% NA DRUGĄ PARĘ SZKIEŁ PROGRESYWNYCH”

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady promocji –  „-50% NA DRUGĄ PARĘ SZKIEŁ PROGRESYWNYCH” prowadzonej przez AURUM OPTICS.

1

 1. AURUM OPTICS - oznacza Aurum-Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Adama Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861866, NIP 5252808945, e-mail: sklep@aurum-optics.pl, będącą jednocześnie właścicielem salonów AURUM OPTICS oraz domeny https://aurum-optics.pl/, zwanej „AURUM OPTICS”,
 2. Klient - oznacza podmiot, który zgodnie z Regulaminem zamierza skorzystać z Promocji – „-50% NA DRUGĄ PARĘ SZKIEŁ PROGRESYWNYCH”
 3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 4. Promocja – „-50% NA DRUGĄ PARĘ SZKIEŁ PROGRESYWNYCH” prowadzona jest przez AURUM OPTICS na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa.

2

Czas trwania promocji – „- 50% NA DRUGĄ PARĘ SZKIEŁ  PROGRESYWNYCH”

Promocja – „-50% NA DRUGĄ PARĘ SZKIEŁ PROGRESYWNYCH” trwa w okresie od dnia 16 sierpnia 2021 r. do dnia 19 września 2021 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.

 

3

Szczegóły promocji – „ -50% NA DRUGĄ PARĘ SZKIEŁ PROGRESYWNYCH”

 1. Promocja obowiązuje tylko w salonach stacjonarnych AURUM OPTICS.
 2. W ramach Programu Uczestnik otrzymuje możliwość skorzystania z następujących zniżek promocyjnych lub wartości dodanej:
 • do każdego kompletu okularów kupionych w salonie AURUM OPTICS ze szkłami progresywnymi (oprawa +szkła), klient może dokupić szkła progresywne w promocyjnej cenie -50% ceny podstawowej.
 • do każdego kompletu okularów kupionych w salonie AURUM OPTICS ze szkłami progresywnymi (oprawa +szkła), klient może dokupić szkła do bliży i odległości pośrednich w promocyjnej cenie -50% ceny podstawowej.
 • do każdego kompletu okularów kupionych w salonie AURUM OPTICS ze szkłami progresywnymi (oprawa +szkła) drugą parę szkieł jednoogniskowych otrzymuje w cenie zakupu kompletu okularów progresywnych (oprawa+ szkła)

 

 1. Uczestnik Programu ma prawo dowolności wyboru skorzystania z oferty promocyjnej ujętej w §3 pkt2 ppkt a) i ppkt b) i ppkt c).
 2. Do kwoty szkieł progresywnych zakupionych w promocyjnej cenie -50% lub szkieł jednoogniskowych otrzymany w promocji należy doliczyć cenę montażu zgodną z cennikiem.
 3. Szkłami okularowymi objętymi promocją są szkła marki HOYA.
 4. Akcja promocyjna „-50% NA DRUGĄ PARĘ SZKIEŁ PROGRESYWNYCH nie łączy się z innymi promocjami i ofertami wyprzedażowymi prowadzonymi przez AURUM OPTICS.
 5. Promocja – „-50% NA DRUGĄ PARĘ SZKIEŁ PROGRESYWNYCH” może stanowić wartość dodaną do usług, towarów lub produktów oferowanych przez AURUM OPTICS.
 6. Akcja promocyjna „-50% NA DRUGĄ PARĘ SZKIEŁ PROGRESYWNYCH” obowiązuje na dwie pary szkieł o tej samej korekcji.

 

  4

  AKCEPTACJA REGULAMINU

  Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia następującej treści: „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń.”.

  5

  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Aurum-Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Adama Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861866, NIP 5252808945.
  2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zgodnym z Regulaminem w celu udziału w Promocji – „-50% NA DRUGĄ PARĘ SZKIEŁ PROGRESYWNYCH” oraz realizacji zamówienia.
  3. Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Aurum-Optics należą w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe - takie jak adres zamieszkania/adres dostawy; dane o zamówieniach - takie jak deklarowana wada wzroku, dane o Twoim stanie zdrowia oraz wyniki przeprowadzonego badania. AURUM-OPTICS może zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe m.in. podczas rezerwacji wizyt, dokonywania oceny stanu zdrowia, wykonywania badania; świadczenia usług medycznych; składania zamówień przy użyciu strony internetowej, rezerwacji wizyt w salonach sprzedaży, zapisywaniu się do newslettera, składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez AURUM-OPTICS.
  4. Klient, którego dane osobowe przetwarzane ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO.
  5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://aurum-optics.pl/

  6
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Internetowej AURUM OPTICS. https://aurum-optics.pl/
  2. AURUM OPTICS zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się, w szczególności zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.
  3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  4. AURUM OPTICS informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  5. AURUM OPTICS informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  6. Wszystkie zgłoszenia przyjęte przez AURUM OPTICS do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie AURUM OPTICS. AURUM OPTICS poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie AURUM OPTICS co skutkuje rozwiązaniem umowy.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2021 r.